Trwa ładowanie

Polski

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

DRACOP SŁAWOMIR JELEŃ JAROSŁAW KWADRANS MAREK MICHALEC SPÓŁKA JAWNA, REGON:351085131, NIP:6771130100, KRS:0000105079 ul. Makuszyńskiego 6, 31-752 Kraków, telefon: 126422980, e-mail biuro@dracop.pl jest Administratorem Pani/Pana  danych osobowych.

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Pani/Pana  danych. Jako administrator będziemy przetwarzać  podane przez Pana/Panią  dane:

 1. w celu zawarcia umowy sprzedaży lub/i dostawy na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu wykonania i na podstawie umowy sprzedaży lub/i dostawy, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w celach analitycznych [lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. w celu realizacji roszczeń klienta wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, na podstawie obowiązku z art. 556 i nast. ustawy kodeks cywilny (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Prawo do sprzeciwu
 1. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa  danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana  dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana  danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana  interesów, praw i wolności lub  dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (zob. pkt. II ust. 1 i 1.1). Jeżeli skorzystacie Państwo  z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 3. Okres przechowywania danych
 4. Pani/Pana dane osobowe wynikające z umowy sprzedaży lub/ i dostawy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z [tą umową], czyli przez 11 lat od końca roku, w którym wygasła [umowa], w tym 10  lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w tzw. ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla [umów] kończących się w danym roku.
 5. Jeżeli nie dojdzie do [zawarcia umowy] w ciągu 3 miesięcy od złożenia Pani/Panu przez nas oferty, Pani/Pana  dane osobowe związane z rozmowami o tej [umowie] zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.
 6. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosi Pan/ Pani sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 7. Odbiorcy danych

Odbiorcą danych osobowych jest administrator, osoby legitymujące się upoważnieniem od administratora do przetwarzania danych osobowych. Dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom obsługującym administratora – współpracującym z nim na podstawie  stosownej umowy lub jego podwykonawcą. W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką kurierską oraz paczkomatową Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

W przypadku Klienta, który korzysta w sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie.

W przypadku Klienta, który korzysta w sklepie ze sposobu płatności w systemie ratalnym, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu kredytodawcy obsługującemu powyższe płatności w sklepie.

.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani :

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (do GIODO ewentualnie innego organu powołanego w jego miejsce właściwymi przepisami ( PUODO);
 • Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy.      

Powrót
Licencję na ten produkt posiada: DRACOP S. JELEŃ, J. KWADRANS, M. MICHALEC SPÓŁKA JAWNA

Ochrona danych osobowych